Algemene voorwaarden – Taste More Wine

1 Definities
In deze leveringsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.1 De Opdrachtnemer is Taste More Wine.
1.2 Onder Opdrachtgever wordt verstaan de wederpartij die een natuurlijke of rechtspersoon is en met de Opdrachtnemer een Overeenkomst aan gaat of voornemens is dit te doen.
1.3 De Overeenkomst is de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer;

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen, de acceptatie daarvan alsmede op alle met leverancier gesloten Overeenkomsten en de uitvoering daarvan.
2.2 Afwijkingen en wijzigingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij door leverancier schriftelijk, dan wel per e-mail zijn geschied.

3. Prijzen en prijswijzigingen
3.1 De door Opdrachtnemer evt. genoemde prijzen/prijs-ranges zijn inclusief BTW in Euro en exclusief een bijdrage voor verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie.
Genoemde prijzen en kosten zijn uitsluitend van toepassing op leveringen in Nederland.
3.2 Opdrachtnemer is gerechtigd, voor zover dit niet in strijd komt met de redelijkheid en billijkheid, voor Opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet voorziene prijswijzigingen, aan Opdrachtgever door te berekenen.
3.3 Opdrachtnemer heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer Opdrachtgever hierdoor wordt benadeeld, wordt Opdrachtgever hierover ingelicht. De Opdrachtgever behoudt zich het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

4. Aanbiedingen
4.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer de aanbieding niet meer leverbaar is wordt:
4.1.1 Opdrachtgever een alternatief aangeboden.
4.1.2 de Overeenkomst wordt ontbonden.

5. Levering en leveringstermijn
5.1 De levering vindt, tenzij anders is overeengekomen, plaats op het door Opdrachtgever opgegeven leveringsadres.
5.2 De levering vindt plaats nadat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5.3 Opdrachtnemer zorgt voor de verzending, per post of per bode, nadat betaling voor de te leveren producten is ontvangen.
5.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering wordt door Opdrachtnemer gedragen.
5.5 Alcoholische dranken worden uitsluitend geleverd aan personen die aan de door de wet gestelde leeftijdseisen voldoen. De Opdrachtgever verklaart bij acceptatie van de leveringsvoorwaarden, dat hij/zij aan deze door de overheid gestelde leeftijdseisen voldoet.
5.6 Op de website en in de orderbevestiging aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijden.
5.7 De indicatieve levertijd gaat in nadat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5.8 Opdrachtnemer stelt alles in het werk om de opgegeven levertijden na te komen.

6. Betaling
6.1 Het volledige factuurbedrag dient in één keer betaald te worden, tenzij anders aangegeven door de Opdrachtnemer op de factuur.
6.2 Betaling dient plaats te vinden vooraf of bij aflevering a contant of via een bank- of giro-overschrijving naar de rekening van de Opdrachtnemer.
6.3 Indien de Opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten moet maken om zijn vordering te incasseren, komen deze voor rekening van de Opdrachtgever.
6.4 Indien de betaling bij uitzondering na aflevering zal geschieden, zo partijen vooraf beiden zijn overeengekomen, en betaling niet binnen 8 dagen na aflevering is geschied (lees: op rekening van Opdrachtnemer staat), dan is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is, over het openstaande factuurbedrag vanaf het tijdstip van de factuurdatum tot aan de dag van de algehele voldoening. Hiervoor is geen voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist.

7. Garantie
7.1 Opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van geleverde zaken.
7.2 Onder de garantie vallen niet de gevolgen van verkeerd en ondeskundig gebruik en ondeugdelijke opslag van geleverde zaken.
7.3 De geleverde natuurproducten zullen mogelijke smaak-, geur- en kleurverschillen geven ten opzichte van eerdere leveringen. Afwijkingen in deze kunnen niet door Opdrachtnemer worden uitgesloten.
7.4 Indien de voorraad van een bepaald oogstjaar is uitverkocht, heeft de Opdrachtnemer het recht, zonder toestemming van Opdrachtgever, het product van het daarop volgende oogstjaar te leveren.
7.5 Opdrachtnemer garandeert dat, als de door Opdrachtgever bestelde producten niet aan de verwachting van Opdrachtgever voldoet, de Opdrachtgever de niet aangebroken flessen binnen 14 dagen na ontvangst in de originele verpakking kunnen worden geretourneerd. Het betaalde bedrag van de niet aangebroken flessen wordt per omgaande door leverancier teruggestort. In rekening gebrachte verzendkosten en mogelijke administratiekosten worden niet gerestitueerd.

8. Aansprakelijkheid
8.1 De door Opdrachtnemer te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst zal – behoudens eigen opzet en grove schuld – in geen geval meer bedragen dan het overeengekomen bedrag (exclusief omzetbelasting).
8.2 Opdrachtnemer aanvaardt – behoudens eigen opzet en grove schuld – geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, d.w.z. schade die niet direct wordt veroorzaakt door zijn tekortkoming, zoals bijvoorbeeld gemaakte extra kosten, vervolgschade of schade wegens gederfde winst.

9. Reclames
9.1 Opdrachtgever dient met betrekking tot afwijkingen in hoeveelheden van geleverde goederen, dan wel beschadigingen aan deze zaken terstond, binnen 5 werkdagen, na aflevering te reclameren. Opdrachtgever dient te reclameren door middel van:
9.1.1 een e-mail aan info@TasteMoreWine.nl.
9.1.2 schriftelijk naar Taste More Wine, Vecht 33, 1273 WG Huizen
9.2 Leverancier is gehouden zo spoedig mogelijk de reclamatie op juistheid te onderzoeken en binnen een redelijke termijn op de reclamatie te reageren.
9.3 Gebreken met betrekking tot een gedeelte van het door leverancier geleverde, geven Opdrachtgever nimmer het recht om tot afkeuring van het geheel over te gaan.

10. Toepasselijk recht
10.1 Op alle Overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, is het Nederlands recht van toepassing.